CDFN logotyp, länk till startsidan.

Våra ärenden

Centrala djurförsöksetiska nämndens uppdrag är att pröva överklaganden av beslut som fattats av en regional djurförsöksetisk nämnd och att utföra utvärderingar i efterhand.

Överklagande av beslut fattat av regional djurförsöksetisk nämnd

Djurförsök får inte utföras utan etiskt tillstånd från en regional djurförsöksetisk nämnd. Sökande kan överklaga den regionala nämndens beslut till den Centrala djurförsöksetiska nämnden.

Beslut i överklaganden

Om ett beslut fattat av en regional djurförsöksetisk nämnd har gått den sökande emot kan denne besluta om att överklaga beslutet. Den sökande ska då inlämna sitt överklagande med yrkande skriftligt till den regional djurförsöksetiska nämnd som fattat beslut i ärendet.

När den regionala djurförsöksetiska nämnden mottar ett överklagande skall ärendet efter en rättidsprövning skyndsamt överlämnas till CDFN för vidare handläggning. Beslut i överklagande fattas när CDFN sammanträder. Ett beslut fattat av den Centrala djurförsöksetiska nämnden kan inte överklagas.

Utvärdering i efterhand

Kravet på utvärderingar i efterhand infördes 2013 och inkluderar försök som använt sig av icke-mänskliga primater samt djurförsök som klassats som avsevärd svårhetsgrad. En regional djurförsöksetisk nämnd kan även besluta om andra anledningar till att en utvärdering i efterhand ska utföras.

Syftet med utvärderingen i efterhand är att belysa de vetenskapliga resultat som uppnåtts genom studier på icke-mänskliga primater samt försök av avsevärd svårhetsgrad. Utvärderingen skall också inkludera den inverkan som studien har haft på djuren och hur försöket kan utvecklas ur ett djurskyddsperspektiv.

Alla djurförsök ska klassificeras enligt en av svårhetsgraderna Terminal organ, Terminal, Ringa, Måttlig och Avsevärd utefter vilket lidande försöket beräknas innebära för djuren. Avsevärd svårhet definieras enligt följande av Statens Jordbruksverks föreskrifter:

  1. djurförsök som förväntas orsaka försöksdjuret en kort period av svårt lidande,
  2. djurförsök som förväntas orsaka försöksdjuret en lång eller flera korta perioder
    av måttligt lidande, samt
  3. djurförsök som innebär en avsevärd försämring av försöksdjurets
    välbefinnande eller allmäntillstånd.

Efter att det etiska tillståndets giltighetstid har gått ut (vanligtvis efter 5 år) görs utvärderingen av CDFN. En försöksledare kan begära att få utvärderingen utförd innan giltighetstidens slutdatum om t.ex. projektet avslutats tidigare eller om försöksledaren slutar på institutionen.
Utvärderingen utförs baserat på den information som försöksledaren gett rörande utförande resultat och de 3R tillämpningar som gjorts.

Efter avslutad utvärdering skickas resultatet, tillsammans med CDFN:s utlåtande, till försöksledaren samt till den regionala djurförsöksetiska nämnd som utfärdat det etiska tillståndet. Den färdiga utvärderingen i efterhand publiceras sedan i anonymiserat format på CDFN:s hemsida.

Klara utvärderingar i efterhand

Kontakta oss

Centrala djurförsöksetiska nämndens kansli
Jordbruksverket
551 82 Jönköping

Kontaktformulär

Om webbplatsen

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden prövar överklaganden av beslut som fattats av en regional djurförsöksetisk nämnd och utför utvärderingar i efterhand av djurförsök.