OM OSS

Den Centrala djurförsöksetiska nämnden (CDFN) är en nämndmyndighet med två uppdrag: att pröva överklaganden av beslut som fattats av en regional djurförsöksetisk nämnd och att utföra utvärderingar i efterhand av djurförsök..

CDFN’s uppdrag är en del av EU:s direktiv som beskriver att varje medlemsstat ska säkerställa att en utvärdering sker i efterhand på djurförsök med icke-mänskliga primater samt djurförsök som beräknas innebära ett stort lidande för djuren, så kallad ”avsevärd svårhetsgrad”.

CDFN består av tolv ledamöter, sex ordinarie och sex ersättare, en ordförande och en vice ordförande. Åtta av ledarmötena är forskare och fyra är lekmän varav två ska företräda djurskyddsintressen. Nämndens ordförande och vice ordförande ska vara aktiv, eller ha bakgrund, som domare.

Överklagande av beslut fattat av regional djurförsöksetisk nämnd

Djurförsök får inte utföras utan etiskt tillstånd från en regional djurförsöksetisk nämnd. Sökande kan överklaga den regionala nämndens beslut till den Centrala djurförsöksetiska nämnden. Ett beslut fattat av den Centrala djurförsöksetiska nämnden kan inte överklagas. Läs mer om etisk prövning av djurförsök här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utvärdering i efterhand

Kravet på utvärderingar i efterhand infördes 2013 och inkluderar försök som använt sig av icke-mänskliga primater samt djurförsök som klassats som avsevärd svårhetsgrad. En regional djurförsöksetisk nämnd kan även besluta om andra anledningar till att en utvärdering i efterhand ska utföras. Efter att det etiska tillståndets giltighetstid har gått ut (vanligtvis efter 5 år) görs utvärderingen av CDFN. En försöksledare kan begära att få utvärderingen utförd innan giltighetstidens slutdatum om t.ex. projektet avslutats tidigare eller om försöksledaren slutar på institutionen. En utvärdering i efterhand ska fokusera på bland annat vilket lidande djuren har utsatts för, huruvida försöket har uppnått sitt syfte samt hur försöket kan utvecklas ur ett djurskyddsperspektiv.

möss

Centrala djurförsöksetiska nämnden får administrativt stöd av Jordbruksverket.

E-post:
infoCDFN@jordbruksverket.se

Adress:
Centrala djurförsöksetiska nämndens kansli
Jordbruksverket
551 82 Jönköping

Skriv ditt ämne och fråga i nedanstående formulär.
Fält markerade med * är obligatoriska.