CDFN logotyp, länk till startsidan.

Diarienr. 080-2018

Studier av sjukdomsmekanismer vid experimentell artrit (ledinflammation) samt utvärdering av nya terapier

Diarienummer: 080-2018

Generell information

Ledgångsreumatism (artrit) med smärta och förstörd ledfunktion är en invalidiserande folksjukdom som bottnar i kronisk inflammation. Aktuellt projekt studerar betydelsen av kroppsegna proinflammatoriska cytokiner, framför allt HMGB1 som är en s.k. alarmin som frisätts i samband med inflammation, och deras betydelse för sjukdomsutveckling. Vidare studeras läkemedelskandidater med anti-inflammatorisk effekt och potential att hämma HMGB1 frisättning, i avsikt att utveckla nya behandlingsstrategier.
Experimentellt används möss med kollagen-inducerad artrit. Även primära cellkulturer för att studera inflammatoriska mekanismer av HMBG1 används.
Projektet bedömdes vara av avsevärd svårhetsgrad och utvärdering i efterhand ska särskilt göras utifrån aspekten ”antal djur som uppnår avbrytningspunkten”.

Antal sökta djur och antal använda djur

Tillståndet omfattade 1340 möss; 443 möss användes. Av dessa användes 85 för artritinduktion.
Alla delar av projektet har inte genomförts.

Bedömning av svårhetsgrad

Majoriteten (80%) av mössen användes för cellkultur och svårhetsgrad för dessa är ”terminal/organ”. Övriga, med undantag av en mus, klassificerades i retrospektiv ha uppnått ”måttlig svårhetsgrad” eftersom de inte utvecklade några uttalade kliniska artrittecken. En mus utvecklade ett svårläkt sår på immuniseringsstället på svansroten och uppnådde därmed ”avsevärd svårhetsgrad” och även avbrytningspunkten 7 dagar efter första immuniseringen.

Måluppfyllelse

Olika musstammar har olika benägenhet att utveckla kollagen-inducerad artrit. I aktuell studie användes C57Bl/6 möss i vilka artrit utvecklades suboptimalt och med låg incidens. Detta trots att ca 60% av dessa möss i andra studier har rapporterats utveckla artrit. Försöksledaren avslutade efter 3 försöksomgångar denna del av projektet.
In vitro studierna har genererat 2 publikationer i internationellt välrenommerade tidskrifter kring HMGB1s interaktion med makrofager.

3R

Inget nytt avseende 3R har framkommit.

Övriga kommentarer

-

Etablerad rapportstandard

Tabell över försöksledarens svar på frågan om en etablerad rapportstandard har använts (PREPARE, ARRIVE, Annan eller Nej).

PREPARE planering

ARRIVE publikation

Annan

Nej
X

Hitta på sidan

Kontakta oss

Centrala djurförsöksetiska nämndens kansli
Jordbruksverket
551 82 Jönköping

Kontaktformulär

Om webbplatsen

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden prövar överklaganden av beslut som fattats av en regional djurförsöksetisk nämnd och utför utvärderingar i efterhand av djurförsök.