CDFN logotyp, länk till startsidan.

Diarienr. 076-2018

HIF och relaterade signalsystems roll för konsekvenserna av stroke

Diarienummer: 076-2018

Generell information

Forskargruppen studerar möjligheter att minska risken för och konsekvenser av stroke hos diabetespatienter. Diabetespatienter har en förhöjd risk att drabbas av komplikationer såsom hjärt-kärlsjukdomar och stroke. Samtidigt har diabetespatienter minskade nivåer av Stroke Hypoxia inducible factor-1 alfa (HIF) som, enligt försöksledaren (FL), anses vara den viktigaste skyddande faktorn vid den lokala syrebrist som uppstår vid bl.a. stroke. Normalt uppregleras HIF-1 alfa vid syrebrist, men vid hög blodglukos, som vid diabetes, sker en nedreglering. Forskargruppen har tidigare visat att behandling med substanser som reglerar HIF-1 alfa förbättrar sårläkning hos försöksdjur. Forskargruppen avsåg att i den aktuella studien fortsätta undersöka hypoxia inducible factor (HIF) och relaterade signalsystem, vid stroke.

I studien skulle både möss och råttor användas i diabetsmodeller (med genetiska anlag för diabetes eller diabetes som induceras med streptocotocin-injektioner), med och utan övervikt och med genmodifieringar i genomer som påverkar svaret vid syrebrist, samt kontrolldjur. Djuren skulle behandlas med olika substanser som påverkar bl.a. HIF-1 alfa-nivåer, samt glukostoleranstest och insulintoleranstest. Stroke skulle induceras via operativt ingrepp, följt av neurologiska tester efter stroke samt analyseras avseende grad av hypoxi.

Den regionala djurförsöksetiska nämnden beslutade att försöket ska utvärderas i efterhand med avseende på hur många och hur stor andel djur som avlivas på grund av att de uppnått avbrytningspunkten samt hur många djur som självdör under studien.

Enligt försöksledaren bedömdes de planerade försöken vara av avsevärd svårhetsgrad främst utifrån induktion av stroke och injektioner med streptocotocin för att inducera diabetes. Inga sådana försök utfördes. Det som utfördes var några studier av effekt av kost och mir210-knock-out. Ingen mus uppnådde avbrytningspunkt och svårhetsgraden bedömdes retrospektivt till måttlig för samtliga djur.

Antal sökta djur och antal använda djur

FL ansökte och fick tillstånd att använda 4000 möss och 2000 råttor. 40 möss användes. Forskargruppen hade flera parallella tillstånd och behövde inte använda fler djur från detta tillstånd. Forskningsprojektet genomfördes till stora delar genom att använda organ m.m. som tagits tillvara vid tidigare djurförsök.

Bedömning av svårhetsgrad

FL bedömde vid ansökningstillfället att ansökan skulle klassas som avsevärd, vilket också fastställdes av den regionala djurförsöksetiska nämnden. Retrospektivt bedömdes de använda djuren ha uppnått måttlig svårhetsgrad, eftersom de delar av försöken som bedömdes kunna ge avsevärd svårhetsgrad inte utfördes.

Måluppfyllelse

FL menar att målet delvis uppnåtts, då de konstaterade att knock-out av mir210 leder till insulinresistens, vilket de hoppas kunna publicera tillsammans med resultat från andra studier.

3R

Enligt ansökan sker en stor del av forskningsgruppens studier genom in-vitro-studier som kompletteras av djurstudier. I sin rapportering skriver FL att de även i framtiden kommer att ta till vara organ och använda cellförsök för att minimera antalet djur som används.
FL rapporterar också att de även nu använt metoder som förfinats i tidigare studier, såsom att minska fastan till 6 timmar inför insulin- och glukostoleranstester.

Övriga kommentarer

-

Etablerad rapportstandard

Tabell över försöksledarens svar på frågan om en etablerad rapportstandard har använts (PREPARE, ARRIVE, Annan eller Nej).

PREPARE

planering

ARRIVE

publikation

Annan

Nej

X 

Hitta på sidan

Kontakta oss

Centrala djurförsöksetiska nämndens kansli
Jordbruksverket
551 82 Jönköping

Kontaktformulär

Om webbplatsen

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden prövar överklaganden av beslut som fattats av en regional djurförsöksetisk nämnd och utför utvärderingar i efterhand av djurförsök.