CDFN logotyp, länk till startsidan.

Diarienr. 072-2018

Studier av nya behandlingsmetoder för neurodegenerativa sjukdomar

Diarienummer: 072-2018

Generell information

Studien syftade till att utvärdera potentiella substanser för behandling av neurodegenerativa sjukdomar, framför allt Parkinsons och Alzheimers sjukdom samt framlobsdemens. Vid dessa sjukdomstillstånd är det ansamling av vissa proteiner som sprids i hjärnan och orsakar nervcellsdöd. Aktuella sjukdomar inducerades med specifika virusvektorer som, under narkos, injicerades i hjärnan. Samtidigt med dessa injektioner implanterades även katetrar för distribution av substanser med hämmande effekt på spridning av respektive celldödande protein. De terapeutiska effekterna följdes med hjälp av en serie olika beteendetester.

Ansökan godkändes med att nedanstående förslag av beredningsgruppen beaktas vid utvärdering i efterhand:

  • ”Hur många djur som genomgår Porsolts swimtest uppnår avbrytningspunkten?”.

Försöksledaren (FL) rapportera att Porsolts swimtest aldrig användes och att inga av de använda djuren nådde den angivna avbrytningspunkten.

Studien kom att genomföras med fokus på Parkinsons sjukdom.

Antal sökta djur och antal använda djur

Tillståndet medgav användning av 800 råttor. På grund av medelsbrist studerades endast Parkinsons sjukdom för vilket 68 råttor kom att användas.

Bedömning av svårhetsgrad

FL:s bedömning att svårhetsgraden i aktuell studie var avsevärd, vilket också fastställdes av den djurförsöksetiska nämnden. Utgångspunkten för svårhetsbedömningen var att ”Administrering av viral vektor samt implantation av ECB-kateter anses vara av avsevärd svårhetsgrad”. Studien omfattade användning av 68 råttor, vilka alla injicerades med viral vektor samt implanterades med ECB-kateter. Med hänvisning till genomförda åtgärder har samtliga använda djur klassificerats med avsevärd svårhetsgrad.

Måluppfyllelse

Studien har lett till upptäckten att Prosaposin, i råttmodell, kan motverka utveckling av Parkinsonism. Resultaten kommer att publiceras i vetenskapliga tidskrifter.

3R

I studien användes för induktion av Parkinsons sjukdom injektion av Virus-alpha-synuklein, en metod som orsakar en långsam progressiv utveckling av denna sjukdom; metoden anses vara skonsammare än den ofta använda 6-OHDA tekniken.

Övriga kommentarer

-

Etablerad rapportstandard


Tabell över försöksledarens svar på frågan om en etablerad rapportstandard har använts (PREPARE, ARRIVE, Annan eller Nej).

PREPARE

planering

ARRIVE

publikation

Annan

Nej
X

Hitta på sidan

Kontakta oss

Centrala djurförsöksetiska nämndens kansli
Jordbruksverket
551 82 Jönköping

Kontaktformulär

Om webbplatsen

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden prövar överklaganden av beslut som fattats av en regional djurförsöksetisk nämnd och utför utvärderingar i efterhand av djurförsök.