CDFN logotyp, länk till startsidan.

Diarienr. 062-2018

Nya behandlingsstrategier för progreria, ett accelererat åldrandesyndrom

Diarienummer: 062-2018

Generell information

I försöket studerades den ovanliga genetiska sjukdomen Progeria, som förknippas med accelererat åldrande. Barn med sjukdomen utvecklar symptom som normalt förknippas med hög ålder och dör ofta av hjärtinfarkt eller stroke i tidiga tonåren.
Forskningen har skett med hjälp av genmodifierade möss varav vissa uppvisar progeria-liknande symptom såsom långsammare tillväxt, osteoporos, muskelsvaghet, håravfall och viktnedgång. På sikt kan mössen utveckla kutryggighet och hälta på bakben.
I tidigare studier har forskargruppen behandlat ”Progeria-möss” med substanser som hämmar vissa proteinmodifierande enzymer och då kunnat förhindra uppkomst av vissa symptom, bl.a. avseende tillväxt, osteoporos och håravfall, samt förlängt mössens livslängd i jämförelse med obehandlade djur.
I denna studie har forskargruppen fortsatt att studera sjukdomsutveckling och behandlingsmetoder. Djuren har behandlats med olika läkemedel och antioxidanter. Hos vissa djur har tamoxifen-injektioner använts för att aktivera genförändringar.
En mindre pilotstudie påbörjades för att undersöka en hypotes kring varför barn med Progeria inte får cancer, men avbröts då mössen i studien fick tumörer. En annan planerad delstudie, där mössen skulle strålas och därefter transplanteras med benmärgstransplantationer, genomfördes inte alls.

Antal sökta djur och antal använda djur

Försöksledaren (FL) sökte och fick tillstånd att använda 4 000 möss. Av dessa användes 215 djur.
Bedömning av svårhetsgrad I ansökan till den regionala djurförsöksetiska nämnden hade FL klassat den som ”måttlig svårhetsgrad”, men nämnden beslutade att den skulle klassas som avsevärd svårhetsgrad.
Av de 215 djur som användes har försöksledaren retrospektivt bedömt att 77 av djuren utsatts för avsevärd svårhetsgrad. Samtliga hade minskat i 20 % eller mer i vikt, och därmed uppnått den uppnådda avbrytningspunkten för viktminskning.
16 djur användes i cancer-studien. Djuren som utvecklade tumörer avlivades när tumörerna upptäcktes och har klassats som ringa svårhetsgrad, medan kontrolldjuren klassats som ”terminal - organ”.
Totalt bedömdes 3 djur ha utsatts för måttlig svårhetsgrad. Dessa hade fått andningsproblem och större sår.
38 av djuren bedömdes ha utsatts för ringa svårhetsgrad. Detta avsåg djur som injicerats med tamoxifen samt djuren med tumörtillväxt.
87 djur har klassats tom ”terminal-organ”. Det är kontrolldjur som utvecklats normalt, utan skadliga fenotyper, och som inte utsatts för andra ingrepp.
Totalt har ca 15 möss tagits ut försök. 10 möss avlivats utan att ha använts i försök, bl.a. efter bråk mellan hannar, ett djur med en specifik genkorsning fick mer tumörer än väntat, samt möss vars tänder har växt på ett sätt som gjort att det påverkat födointaget (förväntat hos progeriamöss av stammen LAKI). De djur som tagits ur försök har klassats som terminal eller ringa svårhetsgrad.

Måluppfyllelse

FL menar att målet har uppfyllts och att försöken har ökat förståelsen av basala mekanismen som styr accelererat åldrande. I behandlingsförsöken har mössens sjukdomssymptom kunnat fördröjas kraftigt och överlevnaden har förlängts. Resultaten kommer att ligga till grund för vidare studier och läkemedelsutveckling med målet att ta fram läkemedel som hämmar ICMT, ett enzym som modifierar prelamin A. Resultat har publicerats i vetenskapliga tidskrifter.
En liten pilotstudie genomfördes för att undersöka om lymfom som uppkommer p.g.a. cancerproteinet K-RAS påverkas i progeria-möss, utifrån en hypotesen rörande barnens resistents mot cancerutveckling. Då ingen effekt på tidig tumörutveckling syntes, avbröts denna delstudie.

3R

Forskargruppen har en heltidsanställd djurtekniker som arbetar med avel, genotypning, försöksgenomförande och som, tillsammans med forskargruppens ledare, tolkar resultaten, studerar litteraturen och diskuterar försöksupplägg med veterinär och föreståndare. FL tror att detta bidrar till att minska antalet djur och förbättra metoderna att studera progeria.

Övriga kommentarer

Ingen etablerad rapportstandard har använts.

Tabell över försöksledarens svar på frågan om en etablerad rapportstandard har använts (PREPARE, ARRIVE, Annan eller Nej).

PREPARE planering

ARRIVE publikation

Annan

Nej
X

Hitta på sidan

Kontakta oss

Centrala djurförsöksetiska nämndens kansli
Jordbruksverket
551 82 Jönköping

Kontaktformulär

Om webbplatsen

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden prövar överklaganden av beslut som fattats av en regional djurförsöksetisk nämnd och utför utvärderingar i efterhand av djurförsök.