CDFN logotyp, länk till startsidan.

Diarienr. 062-2017

Validering av gener som predisponerar för hjärtsvikt

Diarienummer: 062-2017

Generell information

Projektet syftar till att identifiera gener av betydelse för utvecklingen av hjärt- och njursvikt. Detta i avsikt att utveckla nya behandlingsstrategier och för att i möjligaste mån kunna förutse vilka patienter som riskerar att utveckla sänkt pumpförmåga (så kallad dekompensering) till följd av hjärtsvikt.

Experimentellt används möss av två olika stammar (Balb/c och C57BL/6J) och korsningar av dessa två. Mössen exponeras för angiotensin II (AngII) och/eller högsaltdiet vilket inom några dagar orsakar hjärtsvikt och ödem hos Balb/c möss, medan C57BL/6J är mera motståndskraftiga. Peroral behandling i form av t.ex. antioxidanter, diuretiska eller adrenerga farmaka testas för att motverka utvecklingen av hjärtsvikt. Uppföljning sker via blodtrycks-, hjärtfunktions- och njurfunktionsmätning samt med histopatologisk undersökning.

Projektet klassificerades vara av avsevärd svårhetsgrad eftersom mössens allmäntillstånd riskerar att allvarligt försämras. Inga särskilda aspekter för utvärdering i efterhand angavs.

Antal sökta djur och antal använda djur

Tillståndet omfattar 5000 möss; 662 har använts. Alla procedurer som ingick i tillståndet har ej genomförts.

Bedömning av svårhetsgrad

28% av mössen klassificerades, i retrospektiv, som utsatta för avsevärt lidande, 35% var ”terminala” och resterande bedömdes vara av ringa till måttlig svårhetsgrad.

3 möss uppnådde avbrytningspunkten p.g.a. kraftigt nedsatt allmäntillstånd postoperativt (insättning av minipump för AngII-behandling) och tolkades bero på kirurgin snarare än behandlingen som sådan.

Måluppfyllelse

Försöksledaren bedömer att målen uppnåtts; känsliga djur utvecklar hjärtsvikt med tidig högerkammarpåverkan och högt pulmonellt tryck. Dekompensering leder på sikt även till vänsterkammarsvikt. Vätskebalanseffekterna verkar vara delvis beroende av oxidativ stress i njurarna. Ett antal gener som skiljer musstammarna har identifierats.

4 artiklar har publicerats i internationellt välrenommerade tidskrifter.

3R

Inget nytt har framkommit avseende 3R.

Övriga kommentarer

-

Etablerad rapportstandard

Tabell över försöksledarens svar på frågan om en etablerad rapportstandard har använts (PREPARE, ARRIVE, Annan eller Nej).

PREPARE planering

ARRIVE publikation

Annan

Nej


X


 

Hitta på sidan

Kontakta oss

Centrala djurförsöksetiska nämndens kansli
Jordbruksverket
551 82 Jönköping

Kontaktformulär

Om webbplatsen

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden prövar överklaganden av beslut som fattats av en regional djurförsöksetisk nämnd och utför utvärderingar i efterhand av djurförsök.