CDFN logotyp, länk till startsidan.

Diarienr. 061-2018

Studier av inflammatoriska signalvägar i en djurmodell för multipel skleros

Diarienummer: 061-2018

Generell information

Multipel skleros är en autoimmun sjukdom som orsakar skador på hjärna och ryggmärg. Syftet med aktuellt projekt är att identifiera proinflammatoriska mediatorer involverade i sjukdomsutvecklingen. För ändamålet används möss i vilka experimentell autoimmun encephalit (EAE) framkallas genom immunisering med ett glykoprotein och komplett Freunds adjuvans, i kombination med kikhostetoxin. Immuniseringen ger upphov till övergående lokal ömhet och svullnad vid injektionsstället. EAE ger upphov till neurologiska symptom och varierande grad av förlamning. EAE utvecklas ca 9 dagar efter immunisering och förbättras spontant efter ca 15 dagar. Genetiskt modifierade möss beträffande inflammatoriska mediatorer samt vildtypdjur används.
Projektet beskrivs i grundtillståndet och i tillägg avseende läkemedelsbehandling efter genetisk deletion av inflammatoriska signalsubstanser/receptorer samt kontroll av blod-hjärnbarriären medelst Evans blue injektioner.
Projektet bedömdes vara av avsevärd svårhetsgrad; inga särskilda aspekter för utvärdering i efterhand angavs.

Antal sökta djur och antal använda djur

Tillståndet omfattar 3510 möss; 295 användes.

Bedömning av svårhetsgrad

Retrospektivt bedömdes svårhetsgraden för samtliga djur vara avsevärd. Detta eftersom de, i enlighet med sjukdomsmodellen, utvecklade förlamningar. Djuren bedömdes dagligen avseende grad av neurologiska symptom (stadieindelning 0-5). Vid stadium 4 (total förlamning av bakben och påverkad motorik i frambenen) avlivades de om ingen förbättring observerades inom 2 dygn, eller om tilltagande förlamning uppstod i frambenen.
30 djur uppnådde avbrytningspunkten. Dessa utvecklade antingen förlamningar av sådan omfattning att det riskerade deras födointag, eller sår över en cm i diameter på platsen där immuniseringen gjorts.

Måluppfyllelse

Försöksledaren bedömer att projektets syfte har uppnåtts. Aktivering av interleukin-6 receptorn på hjärnans endotelceller bidrog till utvecklandet av autoimmun encefalit. Selektiv blockering av denna receptor gjorde att djuren utvecklade mindre uttalade förlamningssymptom och lägre de-myeliniseringsgrad i centrala nervsystemet.

En publikation i en välrenommerad internationell tidskrift redovisas.

3R

Inget nytt avseende 3R har framkommit.

Övriga kommentarer

-

Etablerad rapportstandard

Tabell över försöksledarens svar på frågan om en etablerad rapportstandard har använts (PREPARE, ARRIVE, Annan eller Nej).

PREPARE

planering

ARRIVE

publikation

Annan

Nej
x

Hitta på sidan

Kontakta oss

Centrala djurförsöksetiska nämndens kansli
Jordbruksverket
551 82 Jönköping

Kontaktformulär

Om webbplatsen

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden prövar överklaganden av beslut som fattats av en regional djurförsöksetisk nämnd och utför utvärderingar i efterhand av djurförsök.