CDFN logotyp, länk till startsidan.

Diarienr. 059-2018

Depression, social och inflammatorisk stress

Diarienummer: 059-2018

Generell information

Depression och ångestsjukdomar är vanliga anledningar till psykisk ohälsa. Vilka förändringar i hjärnan som orsakar dessa sjukdomar är dock mycket ofullständigt klarlagt. Det finns dock vissa belägg för att inflammation kan vara en bidragande orsak och att neuronala nätverk som styr belöning och bestraffning kan vara inblandade. Försöksledaren (FL) har tidigare studerat inflammationsutlösta depressionsliknande tillstånd (bland annat har man sett att de delvis utlöses av prostaglandiner) och vill nu fortsätta att studera depressiva tillstånd i en modell som bättre efterliknar den situation som människor med depressionssjukdomar befinner sig i. I denna modell utsätts musen för upprepade möten med en aggressiv mus och detta leder till ett lätt depressions-liknande tillstånd som ganska väl liknar det som ofta ses i människa. FL vill sedan se om man kan motverka utvecklingen av det depressionsliknande tillståndet genom att slå ut olika gener i mössen eller genom att ge farmakologisk behandling. Vidare vill FL se om inflammation ökar mössens känslighet för den sociala stress som mötena men en aggressiv mus innebär och om man i så fall kan blockera denna effekt.

Antal sökta djur och antal använda djur

1000 djur anhölls om i ursprungsansökan. Inga ytterligare djur tillkom i och med tillägget. Man använde totalt 276 möss i projektet.

Bedömning av svårhetsgrad

Retrospektivt bedömdes 32 terminal, 32 ringa, 172 måttlig och 40 avsevärd svårhet.

FL motiverade sin klassifikation som följer; Jag klassificerade alla djur som gick igenom hela social defeat protokollet som avsevärd svårhetsgrad. Det är mycket möjligt att en del av dessa inte upplevde så mycket lidande men det är svårt att bedöma. Jag klassificerade aggressorerna som måttlig svårhet vilket förmodligen är en övervärdering. Deras attacker är ju helt frivilliga och upplevs av dem själva som belönande. Man kan dock tänka sig att de hamnar i ett onaturligt tillstånd efter att ha attackerat ett antal andra möss.”

Måluppfyllelse

FL anger att målet inte uppnåtts. Djurmodellen fungerade inte för dem. Man har dock sett utmärkta resultat publicerade från andra grupper. Man har även interagerat med personer med erfarenhet av modellen för att försöka hitta vad problemet är. Efter ett flertal försök har man inte lyckats och ansåg att det var etiskt såväl som vetenskapligt problematiskt att fortsätta. Vid användandet av social defeat stress-modellen kunde man inte se några tydliga depressionsliknande symtom.

3R

Rörande 3R klippte FL tänderna på ”aggressorerna” i modellen, för att minska risken för sårskador på deras interaktionspartners. Uppkomst av sårskador kan vara ett av problemen i denna modell.

Man vill också påpeka att det är viktigt med sträng tillsyn under social defeat-försök.

I övrigt inget nytt rörande 3R.

Övriga kommentarer

Detta är en tilläggsansökan där man har höjt avbrytningspunkten från 0,4 till 0,6 man ökar inte på tiden då mössen utsätts för stress men man utökar observationstiden efter att mössen utsatts för aggressiv mus till 30 dagar istället för 7 dagar som var i ursprungsansökan.

Etablerad rapportstandard

Tabell över försöksledarens svar på frågan om en etablerad rapportstandard har använts (PREPARE, ARRIVE, Annan eller Nej).

PREPARE

planering

ARRIVE

publikation

Annan

Nej
X

Hitta på sidan

Kontakta oss

Centrala djurförsöksetiska nämndens kansli
Jordbruksverket
551 82 Jönköping

Kontaktformulär

Om webbplatsen

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden prövar överklaganden av beslut som fattats av en regional djurförsöksetisk nämnd och utför utvärderingar i efterhand av djurförsök.