CDFN logotyp, länk till startsidan.

Diarienr. 041-2017

Utveckling av sjukdomsmodeller och behandling av hjärtsvikt

Diarienummer: 041-2017

Generell information

Projektet utgörs av ett pilotförsök samt ett tillägg och syftar till att utveckla experimentella modeller och nya behandlingsprinciper för kardiovaskulär sjukdom, främst hjärtsvikt med försämrad blodfyllnad men bibehållen pumpfunktion (s.k. HFpEF). Både mus och råtta används. Hjärtskada induceras antingen farmakologiskt genom injektion av ex. angiotensin II, eller kirurgiskt genom stenoskirurgi av aorta. Olika läkemedelskandidater administreras och sjukdomsutvecklingen följs genom avbildningsteknik (ex ultraljud, MRI), blodprov och hjärtfunktionsundersökningar (EKG).
Projektet klassificerades vara av avsevärd svårhetsgrad.

Antal sökta djur och antal använda djur

800 möss och 600 råttor beviljades; 320 möss och 82 råttor användes.

Bedömning av svårhetsgrad

I retrospektiv bedömdes samtliga råttor och 217 möss (70%) varit utsatta för avsevärd svårhetsgrad. Dessa var möss som genomgått stenoskirurgi samt råttor som fått farmakologisk induktion av hjärtsvikt. Djuren uppvisade övergående nedsatt allmäntillstånd och viktminskning under max 72 timmar efter behandling.
55 möss klassificerades med måttlig svårhetsgrad: dessa fick farmakologisk induktion av hjärtsjukdom vilket inte nämnvärt påverkade allmäntillståndet.
Övriga möss bedömdes vara av ringa svårhetsgrad (1-2 injektioner alt. blodprov) eller ”terminal”.
2 möss uppnådde avbrytningspunkten. Dessa återhämtade sig inte efter stenoskirurgi och uppvisade fortsatt viktminskning 72 timmar efter kirurgin. Det nedsatta allmäntillståndet var troligen orsakat av för högt tryck på hjärtat p.g.a. en för stor förträngning av kärlen i samband med kirurgin.
26 råttor uppnådde avbrytningspunkten p.g.a. nedsatt allmäntillstånd och/eller viktnedgång efter farmakologisk induktion av hjärtskada. Troligen har detta berott på svårigheter att ställa in en optimal dos. Inga råttor har genomgått stenoskirurgi.

Måluppfyllelse

Syftet med studien bedöms av försöksledaren som delvis uppfyllt. Med undantag för farmakologisk induktion av hjärtskada i mus så används inte de här studerade modellerna längre. Stenoskirurgin är kirurgiskt komplicerad och ger avsevärd påverkan på djurens allmäntillstånd. Alternativa metoder används istället. Rätt dosering för farmakologisk induktion av hjärtskada i råtta visade sig vara svårt att uppnå eftersom djurens allmäntillstånd påverkas starkt av behandlingen.

3R

Inget nytt avseende 3R har framkommit.

Övriga kommentarer

-

Etablerad rapportstandard

Försöksledarens svar på frågan om en etablerad rapportstandard har använts (PREPARE, ARRIVE, Annan eller Nej).

PREPARE

planering

ARRIVE

publikation

Annan

Nej
X

Hitta på sidan

Kontakta oss

Centrala djurförsöksetiska nämndens kansli
Jordbruksverket
551 82 Jönköping

Kontaktformulär

Om webbplatsen

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden prövar överklaganden av beslut som fattats av en regional djurförsöksetisk nämnd och utför utvärderingar i efterhand av djurförsök.