CDFN logotyp, länk till startsidan.

Diarienr. 036-2018

Extracellulära vesiklar: terapeutiska möjligheter mot infektion och cancer

Diarienummer: 036-2018

Generell information

I detta projekt ville man studera om vaccination och behandling med extracellulära vesiklar hade effekt på sepsis och cancer.

Antal sökta djur och antal använda djur

Man hade tillstånd att använda 1200 möss. I projektet användes 870 möss.

Bedömning av svårhetsgrad

Det etiska tillståndet klassades som avsevärd svårhet. Försöksledaren (FL) klassade 696 djur som måttlig svårhet och 174 som avsevärd svårhet. Dessa 174 djur uppnådde avbrytningskriterierna och togs då ur försök.

Måluppfyllelse

FL anser att målet med studien uppnåtts. De viktigaste resultaten har FL sammanfattat som att möss vaccinerade med extracellulära vesiklar uppvisade ett gott skydd när sepsis inducerades. Behandlingen hämmade den sepsisinducerade systemiska inflammationen och även på tumörtillväxt då mössen vaccinerades med extracellulära vesiklar efter tumörinduktion. Man kunde dock inte påvisa någon effekt av vaccination med vesiklar då dessa gavs innan tumörinduktion.

Två refereegranskade artiklar har publicerats.

3R

Man har kunnat minska antalet djur i kontrollgrupperna. Man har även minskat blodprovsvolymen till 20 ul och observerat att djuren inte fått någon påverkan eller förändring i kroppsvikt eller temperatur. I framtida försök kan användandet av möss ersättas med in vitro försök för att mäta det proinflammatoriska svaret. I övrigt inget nytt rörande 3R.

Övriga kommentarer

Tabell över försöksledarens svar på frågan om en etablerad rapportstandard har använts (PREPARE, ARRIVE, Annan eller Nej).

PREPARE

planering

ARRIVE

publikation

Annan

Nej
X

Hitta på sidan

Kontakta oss

Centrala djurförsöksetiska nämndens kansli
Jordbruksverket
551 82 Jönköping

Kontaktformulär

Om webbplatsen

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden prövar överklaganden av beslut som fattats av en regional djurförsöksetisk nämnd och utför utvärderingar i efterhand av djurförsök.