CDFN logotyp, länk till startsidan.

Diarienr. 035-2018

Induktion och behandling av experimentell autoimmun Myastenia Gravis

Diarienummer: 035-2018

Generell information

Myastenia Gravis (MG) är en autoimmun neuromuskulär sjukdom som drabbar ca 0,02% av jordens befolkning. Symptomen är muskelsvaghet orsakad av antikroppar som attackerar acetylkolin-receptom i kopplingen mellan nerverna och musklerna. Musklerna som kontrollerar ögon, ansiktsuttryck, tal och förmågan att svälja är ofta inblandade. Andning och andra muskelrörelser kan också påverkas. Idag behandlas autoimmuna patienter oftast med symptomatiska terapier, ofta åtföljda av biverkningar, minskad effekt över tid och fortsatt vävnadsförstöring.

MG är klassad som en så kallad Särläkemedelssjukdom, på grund av dess relativt låga prevalens. Det finns ett stort behov av preklinisk forskning i modellsystem för att utveckla nya sjukdomsmodifierande behandlingar. Detta projekt avser att utveckla en sjukdomsmodifierande behandling för MG patienter som riktar sig mot orsaken till sjukdomen och har en acceptabel biverkningsprofil. För närvarande har man två behandlingskandidater som har erhållit Särläkemedelsstatus av regulatoriska myndigheter. Effekten av behandlingskandidaterna har testats i andra laboratorier i Europa med mycket lovande resultat, men för att förbereda inför säkerhetsstudier och kliniska prövningar i människa behöver ytterligare djurstudier genomföras. Dessa studier inkluderar försök för att fastställa lämplig dos, behandlingsfrekvens, toxikologi m.m. Därför behöver försöksgruppen etablera en fungerande modell i det egna laboratoriet.

Man sökte dispenser från Jordbruksverket som beviljades. De fick därmed ge injektioner i båda bakre trampdynor på mus och råtta. De fick även använda kompletta Freunds adjuvans på mus mer än en gång på samma djur för framkallande av Experimentell Autoimmun Myastenia Gravis. Man genomförde dock aldrig några försök på möss.

Antal sökta djur och antal använda djur

Söktes/beviljades: 450 råttor och 750 möss.
Användes: 450 råttor.

Bedömning av svårhetsgrad

I ansökan bedömdes svårhetsgraden som måttlig. Den regionala djurförsöksetiska nämnden uppvärderade detta till avsevärd svårhetsgrad. (Inga försök gjordes på möss).

Eftersom den regionala nämnden bedömde att dessa försök skulle klassificeras som avsevärda är samtliga försök redovisade som avsevärda. Detta oberoende av hur kraftig autoimmun respons de utvecklade, eller hur väl de svarade på behandlingen.

Måluppfyllelse

4 råttor togs bort på grund av inflammation av trampdynorna efter injektion.
56 råttor togs bort på grund av muskelsvaghet grad 3.
Hänsyn hade tagits till dessa förväntade effekter och ingick i beräkningarna av antalet djur, vid planeringen av försöket.
Den ena läkemedelskandidaten, för behandling av myastenia gravis i djurmodell, visade sig vara väldig effektiv utan påvisade sidoeffekter eller biverkningar.

Resultaten används för dokumentation som krävs av de behöriga myndigheter som godkänner genomförandet av kliniska prövningar hos människor. Dessutom kommer de viktigaste resultaten att publiceras i vetenskaplig litteratur och kan användas som grund för utveckling av andra behandlingar. Man valde dock att avstå från studier i möss, varför resultat endast finns för ett djurslag från denna studie.

3R

Inga specifika 3R-lärdomar erhölls i dessa försök.

Övriga kommentarer

-

Etablerad rapportstandard

Tabell över försöksledarens svar på frågan om en etablerad rapportstandard har använts (PREPARE, ARRIVE, Annan eller Nej).

PREPARE planering

ARRIVE publikation

Annan

Nej
X

Hitta på sidan

Kontakta oss

Centrala djurförsöksetiska nämndens kansli
Jordbruksverket
551 82 Jönköping

Kontaktformulär

Om webbplatsen

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden prövar överklaganden av beslut som fattats av en regional djurförsöksetisk nämnd och utför utvärderingar i efterhand av djurförsök.