CDFN logotyp, länk till startsidan.

Diarienr. 032-2018

Utveckling av nya behandlingsstrategier för Parkinsons sjukdom/Lewykroppsdemens och Alzheimers sjukdom

Diarienummer: 032-2018

Generell information

Forskningen syftar till att undersöka olika behandlingsmetoder mot patologiska processer vid Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom. För Alzheimers sjukdom undersöks om CRISPR/Cas9 metoden kan inaktivera sjukdomsgenen APP och därmed förhindra uppkomsten av sjukdomen. För Parkinsons sjukdom undersöks om antingen antikroppar mot proteinet alfa-synuklein eller hämmare av connexin 32-proteinet kan minska spridningen av alfa-synuklein-patologin i hjärnan.

Antal sökta djur och antal använda djur

Ansökan omfattade 2500 möss och av dessa användes 514 djur. Av dessa ensamhölls 250 djur i genomsnitt 5,5 månad. Efter komplettering av försöksledaren (FL) framkom att ensamhållningen varierade från ca 1 vecka till ca 1 år. 41 djur klassades med avsevärd svårighetsgrad och 129 djur med måttlig svårighetsgrad.

Bedömning av svårhetsgrad

Ansökan klassades som måttlig men med krav på analys av viktnedgång som ett kriterium för hälsobedömning av åldrande möss. Dessutom fanns krav på upplysningar om antal och tid för ensamhållna djur.

Måluppfyllelse

Två av tre mål med studien uppfylldes enligt FL. Delvis berodde det på att vissa evidens från cellförsök som grund för djurstudier inte kunde erhållas, framför allt verkar inte framställningen av AAV-medierade antikroppar mot alfa-synuklein ha fungerat. Ny kunskap om CRISPR/Cas9 systemet i ärftlig Alzheimers har vunnits och dess vidare användning kommer fortsätta. Även rollen av connexin-32 vid spridning av alfa-synuklein vid Parkinsons sjukdom har fastlagts.

En vetenskaplig artikel har publicerats.

3R

Djuren har fått adekvat smärtlindring när så krävdes och ensamhållningen minimerades.

FL anger att djur med en skadlig fenotyp bör vägas en ggr/vecka med avbrytande av försöket om en total viktminskning överskrider 15% av högsta vikt eller om en viktminskning av minst 10% ses mellan två mättillfällen.

Övriga kommentarer

Bättre kunskap om avbrytningspunkter för vissa musstammar har erhållits. Vissa försök kommer framgent att kunna göras in vitro enligt FL. Detta kommer minska djuranvändningen.

Etablerad rapportstandard

Tabell över försöksledarens svar på frågan om en etablerad rapportstandard har använts (PREPARE, ARRIVE, Annan eller Nej).

PREPARE

planering

ARRIVE

publikation

Annan

Nej


XHitta på sidan

Kontakta oss

Centrala djurförsöksetiska nämndens kansli
Jordbruksverket
551 82 Jönköping

Kontaktformulär

Om webbplatsen

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden prövar överklaganden av beslut som fattats av en regional djurförsöksetisk nämnd och utför utvärderingar i efterhand av djurförsök.