CDFN logotyp, länk till startsidan.

Diarienr. 031-2018

Kärl-nybildning och kärl-läckage i hälsa och sjukdom

Diarienummer: 031-2018

Generell information

Syftet med detta projekt var att studera kärlnybildning och kärlläckage vid normalt tillstånd och vid sjukdomstillstånd. Blodkärlen transporterar blodet som för med sig syre och näring samt transporterar bort slaggprodukter. Blodkärlens väggar är porösa och gaser, vätskor och små molekyler tar sig relativt obehindrade genom kärlväggen. För att större molekyler och celler ska ta sig från blodet till vävnaderna behöver kärlväggarna öppna sig vid specifika ställen, och sedan slutas igen. I sjukdomar som cancer, ögonsjukdomar och kroniska inflammationstillstånd sluts inte öppningarna till, utan läckaget fortgår kontinuerligt. Detta leder till svullnader, förvärrat sjukdomstillstånd och behandlingen försvåras. Vätska och molekyler som läckt ut från blodkärl samlas upp i lymfkärlen. Dessa två kärlsystem samverkar vilket är en fördel vid normala tillstånd, medan sjukdomstillståndet kan påverkas negativt. I denna studie vill man undersöka hur lymfkärl påverkas av kärlläckage vid sjukdomstillstånd som cancer. Syftet med djurförsöken är 1) att ta reda på hur normalt kärlläckage kontrolleras i olika vävnader, 2) hur denna kontroll är förstörd vid sjukdomar, 3) hur lymfkärlens funktion påverkas av blodkärlsläckage och 4) hur man med nya mediciner kan stoppa kärlläckage.

Projektet innehöll 4 delprojekt.

Försöksgrupp A (Live imaging)

Försöksgrupp B (Analys av tumörtillväxt)

Försöksgrupp C (Ögon)

Försöksgrupp D (Övrigt)

Regionala nämnden bedömde projektet som måttlig svårhet men önskade utvärdering rörande ögonstudierna och hur många gånger avbrytningspunkten uppnåtts och orsaken till detta. Försöksledaren (FL) har inte utfört delprojekt B och C. 1 djur bedömdes som avsevärd då musen hittades död i buren. Man kunde inte vid obduktion hitta orsaken till dödsfallet. Inga övriga djur uppnådde avbrytningspunkten.

Antal sökta djur och antal använda djur

Projektet beviljades 10.000 möss och man använde 3540 st.

Bedömning av svårhetsgrad

FL satte måttlig svårhet och även regionala nämnden bedömde projektet som måttlig svårhet.

Retrospektivt bedömde FL 448 möss som terminala, 2287 ringa och 804 måttlig svårhet. 1 djur bedömdes som avsevärd då musen hittades död i buren. Man kunde inte vid obduktion hitta orsaken till dödsfallet.

Måluppfyllelse

FL anger att målet med studien har delvis uppnåtts. Man har inte gjort några försök som gäller tumörtillväxt då forskningen utvecklades i en oväntad riktning och analyserna behövdes inte utföras.

Ej heller ögonstudierna utfördes då man saknade utrustning och har istället utfört analyserna i samarbete med en annan grupp, under deras etiska tillstånd.

Med de resultat man fått har man kunnat fastställa hur kärlläckage regleras i hälsa och sjukdom. Kunskapen har gett insikt om grundläggande biologiska processer i den friska vävnaden, och hur processerna är förändrade och kontrollmekanismer satta ur spel i den sjuka vävnaden.

Man har kunnat visa vilka molekyler som reglerar blodkärlsläckage. Forskargruppen har förändrat dessa molekyler på genetisk väg och visat att det resulterar i att kärlen inte längre läcker. Det har inte någon effekt på utvecklingen av den friska vävnaden. Däremot minskar olika sjukdomsprocesser i svårhetsgrad, till exempel retinopati, olika sorters cancer, och hjärtinfarkt.

3R

Inget nytt har framkommit rörande 3R.

Övriga kommentarer

-

Etablerad rapportstandard

Tabell över försöksledarens svar på frågan om en etablerad rapportstandard har använts (PREPARE, ARRIVE, Annan eller Nej).

PREPARE

planering

ARRIVE

publikation

Annan

Nej
X

Hitta på sidan

Kontakta oss

Centrala djurförsöksetiska nämndens kansli
Jordbruksverket
551 82 Jönköping

Kontaktformulär

Om webbplatsen

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden prövar överklaganden av beslut som fattats av en regional djurförsöksetisk nämnd och utför utvärderingar i efterhand av djurförsök.