CDFN logotyp, länk till startsidan.

Diarienr. 029-2023

Störd benremodellering vid inflammatoriska tillstånd och maligna tumörer

Diarienummer: 029-2023

Generell information

Grundforskning
Syftet med detta projekt är att i olika musmodeller studera molekylära mekanismer bakom benvävnadsförlust som triggats av inflammation. Målsättningen var att hitta något sätt att bromsa benvävnadsnedbrytningen. Detta ville man uppnå med att använda modeller såsom skalltaks-, tand- och implantatlossning, samt artritmusmodeller. Detta är de vanligaste benresorberande sjukdomar som diagnostiseras hos människor.

Resultat från tidigare forskning på primära celler och benorganodlingar på möss samt nya forskningsresultat från forskningsgruppen där man sett att kemokiner och deras receptorer har betydelse för inflammationsdriven benåterbyggnad. Man har då valt att använda möss som saknar kemokinreceptor CCR3 i syfte att ytterligare klargöra kemokin signaleringsmekanism.

Antal sökta djur och antal använda djur

Man sökte för 12200 möss. 1178 användes i försök och 3961 i avel. Totalt användes 5139 möss i projektet.

Bedömning av svårhetsgrad

Svårhetsgraden fördelade sig enligt följande terminal organ 470, rings 142, måttlig 529 och 37 avsevärd svårhet.
Försöksledaren beskrev svårhetsgraden retrospektivt Det var varierande svårhetsgrad (ringa, måttlig och avsevärd) beroende försök. Jag tycker att svårhetsgrad efter varje specificerade försök stämde väldigt väl.”

Måluppfyllelse

Man har p.g.a. olika orsaker inte använt sig av någon artritmodell. Detta är anledningen till att man endast delvis anser sig ha uppnått målet med studien.
Det viktigaste resultatet man uppnått är att man lyckats fenotypa skelettet och benceller vid avsaknad av CCR3 receptor.

Två refereegranskade artiklar har publicerats.

3R

Gruppen har lärt sig att hantera mössen utan att lyfta dem i svansen.

Övriga kommentarer

2 möss avlivades då de uppnådde avbrytningspunkten.

Smärtlindring har använts enligt beskrivning i den etiska ansökan. Vid implantatlossningsmodellen gavs enligt följande injektioner av Temgesic (10ug/ml) 0.5-1.0ug/10g b.w. utfördes direkt efter tandextraktion och upprepades efter 8-12 timmar. När implantatoperation utfördes under isoflurannarkos. När dessa operationer misslyckades p.g.a. att käkbenet sprack avlivades djuren utan att de vaknade ut narkosen.

Etablerad rapportstandard

Tabell över försöksledarens svar på frågan om en etablerad rapportstandard har använts (PREPARE, ARRIVE, Annan eller Nej).

PREPARE

planering

ARRIVE

publikation

Annan

Nej
X

Hitta på sidan

Kontakta oss

Centrala djurförsöksetiska nämndens kansli
Jordbruksverket
551 82 Jönköping

Kontaktformulär

Om webbplatsen

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden prövar överklaganden av beslut som fattats av en regional djurförsöksetisk nämnd och utför utvärderingar i efterhand av djurförsök.