CDFN logotyp, länk till startsidan.

Diarienr. 029-2018

Oral enzymterapi för behandling av hög urinsyra/urat nivå i blodet (hyperurikemi) och gikt i musmodell

Diarienummer: 029-2018

Generell information

Urinsyra/urat bildas framförallt när DNA och RNA bryts ned (puriner). Hyperurikemi är onormalt höga halter av urat i blodet. Detta kan leda till gikt, som beror på utfällning av urater, ofta i leder. Primater saknar urikas (uratkinas) varför vi är extra känsliga för förhöjda uratbildning. Den traditionella behandlingen av gikt är tillförsel av allopurinol som hämmar bildningen av uret.

Möss med hyperurikemi behandlas med tillförsel av urikas (wild-typ eller mutant från Candida utilis). Syftet med studien var att se om man kunde sänka hyperurikemin genom tillförsel an urikas i djurens foder.

Mössen har fått förhöjda uratnivåer i plasma genom att deras gen för uratkinas har slagits ut (UrOx KO).

Antal sökta djur och antal använda djur

Man har sökt och fått beviljat användandet av 200 möss. Av dessa har 177 djur använts varav 165 har genomgått procedurer som bedömts ha måttlig påverkan på djuren. Övriga 12 bedömdes ha påverkats i ringa omfattning.

Bedömning av svårhetsgrad

Den regionala nämnden bedömde att påverkan på djuren kunde bli avsevärd. Av de frågeställningar man vill ha utvärderade i efterhand framgår att denna klassificering främst beror på den långa tiden i metabolismburar.

De punkter som skulle utvärderas i efterhand var:

  • Hur många djur nådde något av de angivna avbrytningskriterierna och har därför tagits ut ur studien innan den angivna slutpunkten nåtts?
  • Djur som visade tecken på försämrat generellt tillstånd (nedsatt mobilitet, ruggig päls, kutryggighet) avlivades. Sju djur avlivades efter borttagande av allopurinol behandling, 4 djur efter 2-4 dagar i standardbur och 3 djur efter 4-6 dar i metabolismbur.
  • Hur påverkar hållandetiden i metabolismbur försöksdata; skillnad mellan olika grupper där hållandetiden i metabolismbur är en variabel?
  • Man kunde inte notera att hållandetidens längd i metabolismburar påverkade djurens beteende.
  • Eftersom vissa djur planeras att användas i avel efter avslutade försökt ska skillnader i reproduktionsresultat mellan grupper med olika hållningstid i metabolismbur registreras.
  • Denna stams (B6;129S7-Uoxtm1Bay/J) reproduktionsförmåga var generellt låg med ett utfall av 2-3 ungar per kull. Skillnader i reproduktionsresultat mellan grupper med olika hållningstid i metabolismburar kunde ej noteras.

Måluppfyllelse

Hypotesen besannades - Oral behandling med urikas enzym minskar nivån av urat i blod och njurar (utfällning).

[publikation här uteslutet]

3R

Djuren har använts som kontroll till sig själva, vilket har ökat den statistiska styrkan av försöket, och därmed tillämpas för att minska antalet djur i experimentet. Efter avlivning har alla vävnader som påverkas av hyperurikemia insamlats och analyserats, vilket minskat behovet av ytterligare djurförsök.

Ny foderbehållare har konstruerats som placerats på golvet i buren vilken har underlättat djurens födointag och samt minskat att foder kommer till spillo.

I slutfasen av experimenten, efter tiden i separata metabolismburar, har djuren kunnat återgå till sina hemburar.

Man kunde undvika slagsmål mellan djuren när de efter att ha varit ensamhållna i metabolismburar, återgick till att hållas i grupp. Orsaken till detta var troligen att grupperna bestod av avelsgrupper.

En viktig anledning till negativa effekter, som lång vistelse i metabolismbur har för djuren, är att det byggs upp höga halter av ammoniak. Detta undveks genom att burarna dagligen sköljdes igenom med varmt vatten.

Övriga kommentarer

FL har endast fyllt i att detta är ordinarie ansökan. Det är även en tilläggsansökan.

Skillnaden är fram för allt att djuren går 4v i stället för 1v i metabolism bur.

Tabell över försöksledarens svar på frågan om en etablerad rapportstandard har använts (PREPARE, ARRIVE, Annan eller Nej).

PREPARE

planering

ARRIVE

publikation

Annan

Nej


XHitta på sidan

Kontakta oss

Centrala djurförsöksetiska nämndens kansli
Jordbruksverket
551 82 Jönköping

Kontaktformulär

Om webbplatsen

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden prövar överklaganden av beslut som fattats av en regional djurförsöksetisk nämnd och utför utvärderingar i efterhand av djurförsök.