CDFN logotyp, länk till startsidan.

Diarienr. 028-2023

Studie av de mekanismerna bakom Parkinsons sjukdom och andra dopaminrelaterade sjukdomar med hjälp av djurmodeller

Diarienummer: 028-2023

Generell information

Studien syftade till, dels ökad kunskap om bakgrunden till både motoriska och icke motoriska symptom vid Parkinsons sjukdom (PD), dels komplikationer, dyskinesier, som ofta ses i samband med farmakologisk behandling av denna sjukdom. Ett tredje syfte var att skapa djurmodeller för att bättre kunna studera processer vid PD på molekylär nivå.

Komplettering av uppgifter har skett efter direktkontakt med försöksledaren (FL).

Nämnden godkände ansökan med krav på utvärdering i efterhand avseende:
”..antal djur som uppnår avbrytningspunkten, eventuell viktnedgång hos djur som går i långa försök (över 2 månader) och utsätts för fler beteendetester, där test med måttlig till hög stressnivå ingår.”

FL anger, dels att inga djur togs ut ur studien p.g.a. uppnådda avbrytningskriterier, dels att ingen viktnedgång noterades hos de djur som ingick i långtidsförsök kombinerat med upprepade beteendetester. FL anger dock att ca 2% av de 6-OHDA-injicerade djuren återfanns döda i sina burar under de 2 första post-operativa dygnen, innan andra åtgärder hann vidtas.

Försöken inleddes med injektion av 6-OHDA i hjärnan för att därigenom skapa PD. Efter etablerad sjukdom studerades olika substansers effekt på motoriska symptom som associeras med PD. De studerade substanserna tillfördes systemiskt eller lokalt i hjärnan. Lokal administrering föregicks av implantation av en administreringskanyl. Även s.k. optogenetisk teknik användes. Metoden innebär att fibrer, som när de belyses, tillfälligt kan påverka s.k. optogenetiska proteiner. Implantation av dess fibrer gjordes i olika hjärnstrukturer. För utvärdering av de studerade upp-respektive nedregleringarna av aktiviteten i berörda strukturer, användes en bred palett av beteendetester med både passiva och tvingande tester.

Antal sökta djur och antal använda djur

Det djurförsöksetiska godkännandet medgav användning av 20 000 möss av vilka FL anger att 1720 kom att användas. FL uppger, efter kontakt, att det ansökta antalet djur också involverar den avel, som förväntades krävas för framtagning av möss med rätt genotyp. I praktiken representerar 1720 ca 20% av de i studien använda djuren. Med andra ord, användes 8600 möss av vilka 1720, efter vävnadsprovtagning, uppvisade rätt genotyp och därmed kunde användas i de beskrivna försöken.

Bedömning av svårhetsgrad

FL bedömde svårhetsgraden i aktuell studie som avsevärd, vilket också fastställdes av den djurförsöksetiska nämnden. FL anger att 70 möss användes som kontrolldjur i momentet biokemiska försök. Dessa djur avlivades utan annan åtgärd för biokemiska undersökningar och har klassificerats som terminal organ. De 115 möss som klassificerats som ringa ingick i moment med ett passivt beteendetest innan avlivning, medan 153, som ingick i moment med behandling med farmakologisk substans med efterföljande beteendetest, klassificerades som måttlig svårhetsgrad. 1382 möss ingick i gruppen med upprepade kirurgiska ingrepp, farmakologisk behandling och beteendetester och klassificerades som avsevärd svårhetsgrad. FL rapporterar vidare att inga togs ut ur studien p.g.a. uppnådda avbrytningskriterier. I studien har forskargruppen även studerat peri- och post-operativ hantering av djur som erhållit intracerebrala injektioner av 6-OHDA. Med intensiv postoperativ övervakning och vård erhölls en markant förbättrad överlevnad hos framför allt handjuren, se nedan. I denna studie överlevde 98% av djuren bilateral injektion av 6-OHDA i hjärnan.

Måluppfyllelse

Studien har lett till, dels identifiering av nya substanser, som fortsatt kan testas för behandling av dyskinesier (ofrivilliga kroppsrörelser) i samband med PD, dels karaktärisering av en musmodell för användning i studier av PD-orsakade sömnrubbningar. Studien har dessutom lett till utveckling av ett numera publicerat protokoll för framför allt postoperativ hantering av möss efter bilaterala 6-OHDA injektioner (dubbelsidig skada i hjärnan för utveckling av PD). Totalt har studien bidragit till publicering av 8 vetenskapliga artiklar.

3R

Forskargrupp har parallellt med studier av PD också arbetat med att utveckla och utvärdera olika protokoll för framför allt post-operativ hantering av möss efter bilaterala 6-OHDA injektioner. Genom en noggrann post-operativ övervakning och vård, med bl.a. värme, vätska och näring förbättrades överlevnaden väsentligt. Den finns en tydlig könsskillnad beträffande överlevnad i den ovan angivna modellen. Forskagruppen kunde visa att en noggrann kontroll av framför allt mushanarnas penis och förhud och därigenom, vid behov, kunna vidta åtgärder för att upprätthålla funktionell urinpassage, ledde till en påtagligt förbättra överlevnad. För detaljer rörande detta protokoll hänvisas till: [här uteslutet].

Övriga kommentarer

-

Etablerad rapportstandard

Tabell över försöksledarens svar på frågan om en etablerad rapportstandard har använts (PREPARE, ARRIVE, Annan eller Nej).

PREPARE

planering

ARRIVE

publikation

Annan

Nej

X

X


 

Hitta på sidan

Kontakta oss

Centrala djurförsöksetiska nämndens kansli
Jordbruksverket
551 82 Jönköping

Kontaktformulär

Om webbplatsen

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden prövar överklaganden av beslut som fattats av en regional djurförsöksetisk nämnd och utför utvärderingar i efterhand av djurförsök.