CDFN logotyp, länk till startsidan.

Diarienr. 026-2018

Värdering av antivirala substansers effekter i mus

Diarienummer: 026-2018

Generell information

Projektet syftar till att utveckla antivirala substanser mot tick-borne encephalitis virus (TBEV) vilket sprids till människan via fästingar och mot Rift Valley fever virus (RVFV) vilket är myggburet. Båda orsakar livshotande infektioner hos människa och tillgång till potenta antivirala medel vore önskvärt. Eftersom både TBEV och RVFV är högvirulenta och orsakar en snabb död av mössen så bygger den experimentella modellen på möss (vildtyp och genetiskt modifierade avseende immunologisk igenkänning) infekterade med Langat virus (LGTV), ett liknande virus men med lägre virulens, eller med LGTV vektorer. Antivirala substanskandidater framtagna efter omfattande screening testas in vivo för antiviral effekt och farmakokinetisk profilering.

Projektet klassificerades i svårhetsgraden avsevärd eftersom infektionen riskerade att orsaka allvarliga sjukdomssymptom.

Antal sökta djur och antal använda djur

Tillståndet omfattar 9100 möss. 94 har använts i avel och 519 i försök.

Bedömning av svårhetsgrad

281 möss har retrospektivt bedömts vara av ”terminal-organ” svårhetsgrad. 67 möss som inte infekterats (kontroller) har bedömts vara av ”ringa” svårhetsgrad. 171 möss har bedömts utsatta för lidande av ”måttlig” svårhetsgrad. Tillsammans med 8 möss som användes för att undersöka den farmakologiska profilen av den antivirala substansen Benzavir så ingår här samtliga infekterade möss, oavsett om de utvecklat symptom eller ej. 102 möss uppnådde ”slutpunkten” enligt ett särskilt scoringsystem framtaget i Tyskland för att bedöma symptomutveckling vid TBEV och LGTV infektioner.

Inga djur bedömdes uppnå ”avsevärd” svårhetsgrad och inga djur uppnådde avbrytningspunkten.

Måluppfyllelse

En liten pilotstudie genomfördes på denna etiska ansökan där substansen administrerades via jordnötssmörspellets och tolererades väl av mössen, inga negativa effekter dokumenterades. Dessvärre hade inte behandlingen av Langatvirus-infektion med denna substans någon lindrande/botande effekt och försöken avbröts för att reducera antalet möss. Detta indikerar att det som noterades i cellkultur inte var direkt överförbart till situationen in vivo och försöksledaren anser det värdefullt att kunna göra utvärderingen i en djurmodell. Dessa försök och observationer relateras till en publikation.

Dessutom observerades under genomförda försök även hur det tidiga immunsvaret påverkar olika celltyper i CNS, inklusive vilka celler som infekterades och bidrog till tropism. Dessa försök lade grunden till en publicerad studie där det presenterades kartlagda avbildningsmetoder för studier av virus med CNS-tropism. Här visades även hur avsaknaden av IFN-receptor ledde till att mikroglia infekteras i stället för nervceller.

Resultaten har lagt grunden för framtida studier som kan generera en större förståelse för virusorsakade CNS-infektioner och hur nya behandlingsalternativ kan utvecklas. Kartläggning av mekanismer för hur virus tar sig in och sprider sig inom CNS samt hur det tidiga immunsvaret i CNS aktiveras är av stor vikt för långsiktiga forskningsmål och för att kunna utveckla nya behandlingsalternativ till virala CNS-infektioner.

Två vetenskapliga studier har publicerats i välrenommerade internationella tidskrifter.

3R

Inget nytt avseende 3R har framkommit.

Övriga kommentarer

Användandet av den tyska klassifikationen för virusinfektion har medfört svårigheter att bl.a. bedöma svårhetsgrad och avbrytningspunkt.
Den tyska skalan:
0: inga symptom
1: rufsig päls, 5% viktnedgång
2: lätt ödem, lätt krökt kroppshållning, 10% viktnedgång
3: svårt ödem, krökt kroppshållning, ensidig ögoninfektion, långsamma rörelser, lethargy, 15% viktnedgång
4: darrning, förlamning, tvåsidig ögoninfektion, balansproblem, ingen rörelse, 20% viktnedgång
Slutpunkten beskrivs enligt följande: vid uppvisande av ett symptom i klass 4 eller 3 symptom i klass 3 avlivas djuren med CO2.

Detta är svårt att relatera till avbrytningspunkten då denna beskrivs:

”Oförutsedd förändring av djurens hälsotillstånd (försämring) kan baserat på visuella tecken beskrivna för ohälsa i bedömnings mallar [här uteslutet] och efter samråd med veterinär, personal (djurtekniker) samt föreståndare resultera i att djuren/djuret avlivas med godkänd metod.”

Etablerad rapportstandard

Tabell över försöksledarens svar på frågan om en etablerad rapportstandard har använts (PREPARE, ARRIVE, Annan eller Nej).

PREPARE

planering

ARRIVE

publikation

Annan

Nej
X

Hitta på sidan

Kontakta oss

Centrala djurförsöksetiska nämndens kansli
Jordbruksverket
551 82 Jönköping

Kontaktformulär

Om webbplatsen

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden prövar överklaganden av beslut som fattats av en regional djurförsöksetisk nämnd och utför utvärderingar i efterhand av djurförsök.