CDFN logotyp, länk till startsidan.

Diarienr. 024-2018

Toxikologisk utvärdering av Orellanin i råtta

Diarienummer: 024-2018

Generell information

I dag blir färre än 10% av patienter som drabbas av metastaserande njurcancer fria från sin cancer. I tidigare experimentella studier, både in vitro och in vivo har man visat att orellanin, ett ämne som finns i vissa svampar inom Cortinarius-familjen (spindlingar), är ett mycket njurspecifikt ämne, med förmågan att slå ut både njur- och njurtumörceller. Studierna har också visat att man skulle kunna användas orellanin i behandlingen av metastaserad njurcancer.
Utan behandling blir man snabbt mycket dålig om njurfunktionen slås ut, varför djuren samtidigt med orellaninbehandlingen genomgick njurdialys (peritonealdialys). Metoden är väl utprovad på råtta.
Syftet med studien var att ta fram toxikologiska data för orellanin, som underlag för en klinisk prövning för att på sikt kunna förbättra dessa patienters möjlighet till överlevnad. Man vill fastställa den maximalt tolererbara dosen av orellanin under peritonealdialys.

Antal sökta djur och antal använda djur

Man ansökte om, och fick beviljat, användande av 500 honråttor av stammarna Wistar eller Sprague Dawley, varav 326 användes.

Bedömning av svårhetsgrad

De flesta djuren, 266 stycken, utsattes för behandling som ledde till avsevärd svårhetsgrad. De gavs njurskadande läkemedel (orellanin), sövdes och fick en dialyskateter inopererad i bukhålan. Råttorna placerades i enskilda burar och genomgick dagliga dialyser under 1-2 veckor, varefter de sövdes och avlivades. Blodprover togs och i flera fall fick de upprepade doser av njurskadande läkemedel. Flertal djur drabbades av uremiska symtom (njursvikt) trots pågående dialys.

Ett mindre antal djur, 60 stycken, användes som kontroller och genomgick färre procedurer varför svårighetsgraden bedöms som måttlig.

Måluppfyllelse

Försöket tjänade sitt syfte och i oktober 2020 godkände Läkemedelsverket de toxikologiska rapporterna och i 2021 godkändes den kliniska studien som nu har startats.

Metodutvecklingen har dokumenterats i interna rapporter och i ett manuskript som skickats in till en vetenskaplig tidskrift, [här uteslutet].

3R

Man bedömer inte att försöket kunde ha utförts på annat sätt, eftersom den har gjorts i enlighet med de regulatoriska krav som ställts av Läkemedelsverket.

Inför försöket införskaffades en speciell utrustning med plats för 12 instrumenterade djur i enskilda burar och belysning, ljud, temperatur, luftfuktighet har optimerats för dessa råttor. Inne i skåpet monterades video-övervakning för att minimera störningen av djuren. Djuren observerades i upp till 16 timmar per dygn.

Övriga kommentarer

-

Etablerad rapportstandard

Tabell över försöksledarens svar på frågan om en etablerad rapportstandard har använts (PREPARE, ARRIVE, Annan eller Nej).

PREPARE

planering

ARRIVE

publikation

Annan

Nej
X

Hitta på sidan

Kontakta oss

Centrala djurförsöksetiska nämndens kansli
Jordbruksverket
551 82 Jönköping

Kontaktformulär

Om webbplatsen

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden prövar överklaganden av beslut som fattats av en regional djurförsöksetisk nämnd och utför utvärderingar i efterhand av djurförsök.