CDFN logotyp, länk till startsidan.

Diarienr. 011-2018

Undersökning av nya läkemedels effekt i modeller av monoartrit och gikt i mus

Diarienummer: 011-2018

Generell information

Studien syftar till att etablera och validera en djurmodell för gikt och monoartrit i mus. När modellen är validerad vill man sedan kunna utvärdera nya läkemedels effekter på denna typ av artrit.

Antal sökta djur och antal använda djur

Man ansökte om 1000 möss, 151 användes i projektet.

Bedömning av svårhetsgrad

Ansökan klassades som avsevärd svårhet. Retrospektivt bedömdes 106 möss som ringa och 45 som måttlig svårhet. Motiveringen är att graden av ledinflammation var måttlig då endast 1 tass var påverkad. Den regionala nämnden önskade uppgifter om ev. hälta. Försöksledaren har inte noterat någon hälta.

Måluppfyllelse

Man anser sig uppnått målet med studien. Man har kunnat identifiera några läkemedelskandidater som förhoppningsvis kan leda till läkemedel för behandling av patienter i framtiden. De resultat man fått är ett steg i läkemedelsutveckling av nya behandlingsmetoder och publiceras inte av projektledaren eftersom det är uppdragsforskning.

3R

Inget nytt rörande 3R har framkommit.

Övriga kommentarer

Tabell över försöksledarens svar på frågan om en etablerad rapportstandard har använts (PREPARE, ARRIVE, Annan eller Nej).

PREPARE

planering

ARRIVE

publikation

Annan

Nej
X

Hitta på sidan

Kontakta oss

Centrala djurförsöksetiska nämndens kansli
Jordbruksverket
551 82 Jönköping

Kontaktformulär

Om webbplatsen

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden prövar överklaganden av beslut som fattats av en regional djurförsöksetisk nämnd och utför utvärderingar i efterhand av djurförsök.