CDFN logotyp, länk till startsidan.

Diarienr. 010-2018

Studier av uppkomst av skyddande immunitet vid streptokockinfektioner

Diarienummer: 010-2018

Generell information

Streptokockinfektioner kan orsaka allt från relativt banala svalginfektioner till invasiva livshotande infektioner. Detta tillsammans med ökande antibiotikaresistens gör att forskning kring hur immunsystemet agerar vid infektion och vilka bakteriella mekanismer som används för att lura immunsystemet är avgörande för att på sikt utveckla nya behandlingsmetoder och vaccin. Aktuellt projekt undersöker hur immunitet genereras genom att exponera möss (vildtyp eller genetiskt modifierade avseende immunrelaterade komponenter) för subletal dos av bakterier och/eller vaccination. Rekonstruktion med benmärgsceller eller T-cellstransfer används också för detaljerad analys av enskilda immunologiska komponenter involverade i infektionsförsvaret.
Projektet bedömdes vara av avsevärd svårhetsgrad; aspekten ”hur många djur per grupp som uppnår avbrytningskriterium” ska särskilt beaktas vid utvärdering i efterhand.

Antal sökta djur och antal använda djur

Tillståndet omfattar 4350 möss varav 1407 användes.

Bedömning av svårhetsgrad

419 djur uppnådde avsevärd svårighetsgrad. Dessa har fått en eller fler injektioner med sub-letala doser levande eller avdödade bakterier och sedan en hög dos levande bakterier i avsikt att analysera vilka möss som skyddats av de tidigare injektionerna, och vilka immunkomponenter som krävs för att utveckla skydd. De möss som uppnår avsevärd svårighetsgrad är stillasittande, har ansträngd andning och ovårdad päls, och har avlivats omgående. 888 möss uppnådde måttlig svårhetsgrad. Dessa har injicerats en eller flera gånger och sedan avlivats utan att ha fått en hög dos levande bakterier, för analys av det immunologiska svaret efter upprepade injektioner. Dessa djur uppvisar något ovårdad päls och långsamma rörelser, men hämtar sig och är symptomfria efter 1-3 dagar. Övriga djur bedöms ha uppnått ringa (n=90) eller terminal/organ (n=10) svårhetsgrad.
67 djur har uppnått avbrytningspunkten. 60 p.g.a. infektionsrelaterade kliniska tecken såsom stillasittande trots provokation, ansträngd andning och ovårdad päls, alternativt utvecklat sår vid injektionsplatsen. Dessa djur har insjuknat inom de första 8 timmarna. Vidare har ett djur avlivats p.g.a. av felaktig tandplacering och därmed dålig tillväxt, ett djur p.g.a. en felaktig i.p. injektion, och 5 djur avlivades efter burslagsmål och skadade könsorgan.

Måluppfyllelse

Syftet bedöms av försöksledaren som uppfyllt. Det immunologiska skyddet mot grupp A streptokocker baseras på uppkomsten av skyddande antikroppar. Det finns inget vaccin, vilket till stor del beror på antigen variation i det ytbundna M-proteinet, en viktig virulensfaktor och målprotein för skyddande antikroppar. Aktuella studier har, i en subkutan infektionsmodell, påvisat att skyddande antikroppar genereras vid infektion med en muterad stam som uttrycker ett chimärt M-protein som också innehåller en IFN-g-drivande T-cells-epitop. Detta pekar på att avsaknaden av sådana epitoper i M-proteinet kan vara en mekanism för bakterien att förhindra bildandet av neutraliserande antikroppar.
I en intra-peritoneal infektionsmodell, visades att skyddande immunitet är oberoende av IFN-g-drivande T-cells-epitoper. Vidare verkar det som att uppkomst av germinalcentra inte krävs för skyddande immunitet, vilket tyder på ett kvalitativt annorlunda immunsvar jämfört med den subkutana infektionsmodellen.

Två manuskript är under färdigställande.

3R

Inget nytt har framkommit.
Försöksledaren understryker att det vid användande av olika infektionsmodeller är viktig att initialt vara mycket uppmärksam på i vilket skede efter infektion djuren blir mest sjuka, och att lära sig att tyda tidiga tecken på vilka djur som ev. är på väg att bli så sjuka att de måste tas ur studien.

Övriga kommentarer

Tabell över försöksledarens svar på frågan om en etablerad rapportstandard har använts (PREPARE, ARRIVE, annan eller nej).

PREPARE

planering

ARRIVE

publikation

Annan

Nej
X

Hitta på sidan

Kontakta oss

Centrala djurförsöksetiska nämndens kansli
Jordbruksverket
551 82 Jönköping

Kontaktformulär

Om webbplatsen

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden prövar överklaganden av beslut som fattats av en regional djurförsöksetisk nämnd och utför utvärderingar i efterhand av djurförsök.