CDFN logotyp, länk till startsidan.

Diarienr. 009-2018

Virus-inducerade luftvägsinfektioner med streptococcus pneumoniae och staphylococcus aureus

Diarienummer: 009-2018

Generell information

Det övergripande syftet med detta projekt var att studera det naturliga förloppet som leder till öroninflammation, lunginflammation och sepsis med två bakteriearter som båda orsakar stor infektionsbörda i sjukvården: Streptococcus pneumoniae och Staphylococcus aureus. Man avsåg att undersöka (A) nyupptäckta virulensfaktorers roll i infektionsförloppet, (B) vilken del av det inflammatoriska svaret som är av störst vikt för att försvara oss mot dessa infektioner i vår nya virus-inducerade bakterieinfektionsmodell och (C) hur vår normalflora i luftvägarna kan motverka eller underlätta dessa infektioner.

Antal sökta djur och antal använda djur

Man ansökte om 5000 djur. I projektet användes 598.

Bedömning av svårhetsgrad

114 möss bedömdes retrospektivt med ringa svårhet och 484 med avsevärd svårhet.

Projektledarens motivering till den retrospektiva bedömningen är följande:

Baserad på lång erfarenhet av dessa modellsystem kvarstår min bedömning av svårighetsgrad utan större modifikationer, enligt nedan. De experiment som utförts under detta etiska tillstånd har varit uppdelat i tre typer av studier som påverkar djuren på olika sätt:

(A) Studier som utvärderat bärarskap av bakterier i värdmiljön i nasofarynx hos djuren, vilket inte leder till symtomatisk infektion och heller inte medför lidande för djuren under inokulation eller bärarskapstiden. Dessa försök har kategoriserats som ringa svårighetsgrad, vilket retrospektivt är min bedömning.

(B) Studier där djuren inokulerats i nasofarynx med bakterier följt 48 timmar senare av virus, alternativt inokulerats med bakteriesuspension via aspiration ner i lungan för att orsaka lunginflammation. Inokulation i näsan på mössen sker utan anestesi och har inte medfört någon oro eller lidande hos djuren. Likaså har aspiration i lungan skett under kort anestesi för att undvika lidande hos djuren. Djuren har sedan i vissa fall utvecklat lunginflammation, varvid de fått symtomatisk infektion med piloerektion, feber och minskad aktivitet. Vissa djur har dessutom sett spridning av bakterier från lungan till blodet och utveckling av sepsis-liknande tillstånd, vilket monitorerats via symtombild och minskad ventral yttemperatur. Dessa symtom och alla djur ingående i dessa studier har klassificerats som avsevärd svårhetsgrad, vilket kvarstår som min bedömning.

(C) Studier där djuren injicerats intravenöst med bakterisuspension för att direkt undersöka effekter av sepsis. Djuren har i vissa fall utvecklat symtomatisk infektion med piloerektion, feber och minskad aktivitet och minskad ventral yttemperatur. Dessa symtom och alla djur ingående i dessa studier har alla klassificerats som avsevärd svårhetsgrad, vilket kvarstår som min bedömning”.

Måluppfyllelse

Man anser sig delvis uppnått målet med studierna. I studie A och B har man fått positiva resultat.
Man har funnit att exponering av bakterier för miljöförändringar kopplade till virus-infektion och inflammation, såsom febril temperatur, gör bakterierna mer aggressiva under infektionsförloppet liknande det som sker vid human infektion. Man har kunnat kartlägga dessa förändringar i inflammatoriskt svar och bakteriernas proteinuttryck och hoppas i framtiden hitta in vitro modeller och markörer för att identifiera dessa organismer. Man har även sett skyddande mikroflora som gör att djuren kan göra sig av med patogener snabbare.

3R

Man arbetar kontinuerligt med in vitro modeller som leder till att djurantalet reduceras och modellerna förfinas.

Övriga kommentarer

Tabell över försöksledarens svar på frågan om en etablerad rapportstandard har använts (PREPARE, ARRIVE, Annan eller Nej).

PREPARE

planering

ARRIVE

publikation

Annan

Nej
X

Hitta på sidan

Kontakta oss

Centrala djurförsöksetiska nämndens kansli
Jordbruksverket
551 82 Jönköping

Kontaktformulär

Om webbplatsen

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden

Centrala Djurförsöksetiska Nämnden prövar överklaganden av beslut som fattats av en regional djurförsöksetisk nämnd och utför utvärderingar i efterhand av djurförsök.